چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو | اصفهان | اردیبهشت ۱۳۹۷